Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
niedziela 29 marca 2020  imieniny: Wiktoryna, Cyryl, Eustachy
Wiadomości gminne | Kultura | Galeria | Przetargi | Zamówienia Publiczne | Ogłoszenia | UE - Projekty
znajdujesz się w:
Środowisko przyrodnicze
Nasza gmina
Samorząd
Kontakt
UE-Projekty
KORONA WIRUS


  Wpisz swój adres email.
dopisz


Środowisko przyrodnicze

Powierzchnia ziemi 

Ukształtowanie powierzchni Gminy jest mocno zróżnicowane. Północna jej część usytuowana jest na Wysoczyźnie Leszczyńskiej, z wysokością około 80 m. n.p.m. Podłoże budują tu aluwialne osady piaszczysto - żwirowe oraz utwory rzeczno-bagienne, torfy i namuły organiczne, osiągające miąższość kilkunastu metrów.

Część środkowa i zachodnia Gminy leży na płaskiej i rozległej wysoczyźnie o rzędnej od 93 m n.p.m. do 110 m n.p.m. W skrajnie zachodniej części Gminy występują najniżej położone tereny dolin rzecznych (Baryczy i Rowu Polskiego).

Występują tutaj gliny piaszczyste, piaski gliniaste oraz żwiry pochodzenia lodowcowego. Wschodnia część Gminy położona jest na wysoczyźnie, na którą składają się wzgórza moreny czołowej spiętrzonej. Najwyższy punkt Gminy znajduje się na terenie Wzgórz Rudkowskich na wschód od Góry w rejonie Bronowa i wynosi 154,5 m n.p.m.

Gleby

Gmina Góra charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem występujących na jej terenie gleb. Grunty I klasy nie występują, a klasy II zajmują 0,8% powierzchni. Najwięcej gleb jest w klasach IIIb, IVa i V, nieco mniej w klasie IIIa, IVa i VI.

Udział powierzchni gruntów ornych II i III klasy
bonitacji w powierzchni gruntów ornych ogółem
w Gminie Góra, na tle województwa i kraju


Największe powierzchnie gleb II i III klasy bonitacji występują w zachodniej części Gminy, na rozległej płaskiej wysoczyźnie, w siedmiu obrębach (Brzeżany, Polanowo, Glinka, Sławęcice, Strumienna, Jastrzębia) oraz na wschodzie – w Borszynie Małym i Bronowie.

Na terenie tych wsi udział gleb najlepszych wynosi ponad 50% powierzchni gruntów ornych. W większości są to gleby brunatne wytworzone z glin zwałowych lub piasków gliniastych.

Gleby średniej jakości – IV klasy bonitacyjnej zajmują 32,8% gruntów ornych Gminy. Występują one w rozproszeniu na całym jej terenie i nie tworzą większych zwartych skupisk. W 14 miejscowościach ich udział oscyluje w granicach 40% powierzchni gruntów ornych. Są to gleby brunatne właściwe i wyługowane oraz brunatne kwaśne wytworzone z piasków gliniastych lekkich i słabogliniastych.

Należą one do kompleksu żytniego bardzo dobrego i żytniego dobrego. Grunty te są mniej urodzajne oraz wrażliwe na suszę. Gleby słabe i najsłabsze (klasy bonitacyjne: V, VI i VIz) stanowią 29,1% powierzchni gruntów ornych. Największe ich powierzchnie znajdują się w dwóch obrębach: Wierzowice Małe i Włodków Dolny. Udział tych gleb przekracza tu 90%.

Wytworzone są one z piasków luźnych i słabogliniastych różnej genezy. Są to grunty kompleksów żytnich: słabego i bardzo słabego oraz rolniczo nieprzydatne, predysponowane do zalesienia. Średni wskaźnik bonitacji gruntów ornych wg IUNG wynosi dla obszaru Gminy 53,3 pkt.

 


Rzeka BaryczZasoby wodne
Wody powierzchniowe

Sieć hydrograficzną Gminy Góra tworzą trzy główne cieki: rzeka Barycz, Rów Śląski i Rów Polski. Powierzchnia gruntów pod wodami wynosi 301,23 ha, co daje 1,19% powierzchni Gminy.

Cały obszar Gminy leży w zlewni rzeki Baryczy.

Barycz zaliczana jest do cieków II rzędu i jest prawostronnym dopływem Odry, do której wpada w okolicy miejscowości Wyszanów w Gminie Niechlów. Powierzchnia zlewni Baryczy wynosi 5534,5 km2. Ciek ma długość około 133 km, z czego 110 km znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego, a pozostała część w Wielkopolsce. Główne dopływy Baryczy to:

 • lewobrzeżne: Tynica, Łacha, Krępa, Sąsiecznica, Prądnia, Polska Woda, Kanał Świeca,
 • prawobrzeżne: Rów Śląski, Orla, Kanał Książęcy, Kuroch.

Wszystkie dopływy są zaliczane do cieków III rzędu.
 
Na terenie Gminy znajduje się jeden duży zbiornik wody stojącej – Ryczeń. Usytuowany jest na terenach zalewowych na wschód od Baryczy. Powierzchnia lustra wody wynosi 50 ha. Obecnie funkcja rekreacyjna zbiornika sprowadza się do wędkarstwa.


Zbiornik wodny Ryczeń

Wody podziemne

Na obszarze Gminy Góra występują dwa piętra wodonośne: czwartorzędowe, które w dolinie Baryczy tworzą główny zbiornik wód podziemnych, oraz trzeciorzędowe. Korzystają z nich wszystkie ujęcia wód podziemnych zaopatrujące mieszkańców w wodę pitną i do celów gospodarczych.


Żywe zasoby przyrody

Flora Gminy Góra

Umiarkowanie zróżnicowana rzeźba Gminy Góra, zachowane w niektórych miejscach stosunkowo mało zmienione siedliska, a także istnienie w zachodniej części gminy korytarza ekologicznego wzdłuż doliny Baryczy stwarzają warunki do egzystencji dla kilkuset gatunków roślin naczyniowych. Występują tu m.in. następujące grupy gatunków roślin:

 • gatunki górskie – np. dziki bez koralowy, olsza szara, świerk pospolity;
 • gatunki o charakterze oceanicznym – np. bluszcz pospolity, goździk kartuzek, kokorycz pusta, wiciokrzew pomorski;
 • gatunki osiągające w Polsce granice swego występowania – np. jałowiec pospolity, zawciąg pospolity
  Na terenie Gminy Góra pod ochroną znajdują się 23 gatunki roślin naczyniowych, a 27 jest zagrożonych (tab.). Wśród gatunków roślin zagrożonych, rzadkich i chronionych występujących na terenie Gminy, wymienić należy ciemiężyk drobnokwiatowy, cis pospolity, goryczka wąskolistna, groszek błotny, grzybienie białe, kokorycz pustą, miodownik melisowaty.  Łany kokoryczy pustej
  Miodownik melisowaty

Rośliny chronione w Gminie Góra


Status
zagrożenia
Liczba
gatunków
Rośliny objęte ścisłą ochroną gatunkową 11
Rośliny objęte częściową ochroną gatunkową 12
Razem 23


Rośliny zagrożone i rzadkie w Gminie Góra

Status zagrożenia Liczba gatunków
Gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin 1
Gatunki z Czerwonej Listy Roślin Naczyniowych Zagrożonych w Polsce 3
Gatunki rzadkie w regionie 11
Gatunki rzadkie w Gminie 12
Razem 27Na terenie Gminy wytypowano następujące siedliska przyrodnicze, które docelowo powinny zostać objęte ochroną:

 • wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi (Spergulo-Corynephoretum),
 • starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne (Nympaenion i Potamogetonion),
 • Zalewne muliste brzegi rzek (Bidentetalia tripartiti),
 • Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion),
 • Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe  (Molinion),
 •  Niżowe łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatheretum medioeuropaeum),
 • Grąd środkowoeuropejski (Galio-Carpinetum),
 • Acydofilne dąbrowy (Quercion roboli-petraeae),
 • Łęg jesionowo-olszowy (Fagino-Alnetum),
 • Łęg wiązowo-jesionowy (Filario-Ulmetum minoris),
 • Olsy i łozowska (Alnete glutinosae),
 • Śródlądowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum).

Fauna Gminy Góra

Na terenie Gminy Góra występuje 151 gatunków zwierząt objętych ochroną prawną. Spośród nich, 28 to gatunki zagrożone w całej Europie a 85 - gatunki zagrożone i rzadkie na obszarze Gminy Góra.

Do najcenniejszych należą m. in.: czerwończyk nieparek, bielinek rukiewnik, kosternik leśniak, certa – wpływająca do Baryczy na tarło, śliz, kumak nizinny, ropucha zielona, ropucha szara, rzekotka drzewna, bekas, błotniak stawowy, bocian czarny, brodziec samotny, wydra, bóbr europejski
 

Czerwończyk nieparek


Zwierzęta objęte ochrona prawną występujące na terenie Gminy Góra


Grupa zwierząt Liczba gatunków
Motyle dzienne 1
Prostoskrzydłe -
Ryby 1
Płazy i gady 13
Ptaki 125
Ssaki 11
Razem 151


Rzekotka drzewnaRopucha szara

Największą grupę, spośród zwierząt objętych ochroną gatunkową, stanowią ptaki. Na obszarze Gminy stwierdzono ich aż 125 gatunków. Znacznie mniej jest płazów i gadów, które w sumie liczą 13 gatunków.


Zwierzęta zagrożone w Europie – z listy NATURA 2000

Kategoria zagrożenia Mo Pr Ry PG Pt Ss E
Gatunki z Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG) 1 - - 9 - 2 12
Gatunki z Dyrektywy Ptasiej (79/409/EWG) - - - - 16 - 16
Razem 28

Mo - motyle, Pr - prostoskrzydłe, Ry - ryby, PG- płazy, Pt - ptaki, Ss - ssakiBrodziec samotny


Derkacz

Zwierzęta zagrożone i rzadkie w Gminie Góra

Kategoria zagrożenia Mo Pr Ry PG Pt Ss E
Gatunki z Polskiej czerwonej księgi zwierząt - - - - 1 - 1
Gatunki z Czerwonej listy zwierząt zagrożonych w Polsce 8 - 22 - 1 1 32
Gatunki rzadkie w regionie 6 4 2 2 22 - 34
Gatunki rzadkie w Gminie - 3 2 3 9 3 14
Razem 14 7 22 5 33 4 85
Mo - motyle, Pr - prostoskrzydłe, Ry - ryby, PG- płazy, Pt - ptaki, Ss - ssaki


Przeczytaj również:
Gleby
Zasoby wodne
Żywe zasoby przyrody
Rośliny chronione w Gminie Góra
Fauna Gminy Góra
Zwierzęta zagrożone w Europie
Powierzchnia ziemi

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
Pogoda
Kalendarz wydarzeń
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
kalendarium miesięczne

  
Online: 14 odwiedzin: 11236618
© 2005 - 2020 Góra. All rights reserved.