Urząd Miasta i Gminy w Górze

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

znaki_strona_www-3

 

Gmina Góra/Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 646 750,00 zł na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Uzyskane dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu 
w życiu społecznym.

Zadaniem Programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnoprawnościami w szczególności poprzez:

•    wsparcie uczestnika w czynnościach samoobsługowych;

•    wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych;

•    wsparcie uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

•    wsparcie uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Adresatami programu są:

•    dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami punktu 7 i 8 w orzeczeniu tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

•    osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wymienionych w lit.
a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługi asystencji osobistej.

 

Gmina Góra w roku 2024 planuje organizację wsparcia w formie usług asystencji osobistej  dla 30 osób.

Informację w sprawie Programu można uzyskać:

- telefonicznie nr tel. 65-543-22-01 w. 46 w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze: poniedziałek od 8.00 do 16.00 / wtorek- piątek  od 7.00 do 15.00

- na stronie internetowej www.opsgora.pl .

Program jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności