Urząd Miasta i Gminy w Górze

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Przypominamy o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w terminie 

od 1 lutego 2024 roku do 29 lutego 2024 roku.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć:

1) faktury VAT  stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

2) w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, świń, kóz, owiec oraz koni należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 1815).

W 2024 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,46 zł na 1 litr oleju zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. (t.j.Dz. U. z 2023 r., poz. 2674).

W związku ze zmianą, od dnia 7 grudnia 2023 roku, ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j.Dz.U.2023.1948) limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

1)      kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (w 2024 r. 1,46 zł/l), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku; oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2024 r. 1,46 zł/l), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, koni, kóz oraz owiec będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

3) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2024 r. 1,46 zł/l), liczby 4 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych świń będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Chcąc skorzystać z dodatkowego limitu paliwa do bydła, koni, kóz oraz owiec należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydana informacja będzie załącznikiem do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Zwrot podatku akcyzowego wypłacany będzie w terminie 2-30.04.2024 r.

 

Dokumenty do pobrania poniżej:

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności