Urząd Miasta i Gminy w Górze
Powróć do: Ważne linki

Karta dużej rodziny

Górowska Karta Dużej Rodziny

W celu wsparcia rodzin wielodzietnych w realizacji ich funkcji, jak również zapewnienia optymalnych warunków do godnego życia, zaspakajania różnorodnych potrzeb, szczególnie dzieci i młodzieży wychowującej się w tych rodzinach, Rada Miejska Góry, wprowadziła na terenie Gminy Góra program wsparcia rodzin wielodzietnych pod nazwą Górowska Karta Dużej Rodziny (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 5879). Program ten ma charakter otwarty i mogą do niego przystępować zainteresowane podmioty, które zaoferują zniżki i preferencje na swoje towary i usługi.

Chcąc przystąpić do programu należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1 wniosek o przystąpienie do programu. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej gminy. Na podstawie złożonego wniosku zostanie zawarte porozumienie z partnerem o przystąpieniu do programu. Partnerzy Górowskiej Karty Dużej Rodziny mają prawo do posługiwania się logotypem programu. Prawo to obejmuje możliwość oznakowania logotypem lokalu, w którym funkcjonuje dany podmiot, a także mają możliwość wykorzystywania logotypu w swoich materiałach reklamowych i informacjach. Bliższe informacje można uzyskać kontaktując się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Górze, tel. 65 543 22 01, lub e-mailowo biuro@opsgora.com.pl