Urząd Miasta i Gminy w Górze

Przebudowa drogi, zabudowa rowu gminnego i wykonanie zjazdów na posesję w m. Zawieścice

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi, zabudowa rowu gminnego i wykonanie zjazdów na posesję w m. Zawieścice” jest dofinansowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie obejmuje następujący zakres robót:

W zakresie przebudowy drogi: poszerzenie jezdni do stałej szerokości, ścięcie poboczy, przebudowa nawierzchni z kamieni polnych, likwidacja wstawek z betonu asfaltowego.

W zakresie zabudowy rowu i wykonania zjazdów na posesje na odcinku w km. 0 + 400,00:

zarurowanie rowu przydrożnego poprzez budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki  betonowej typ starobruk, chodnik nawierzchnia z kostki betonowej, pobocze z tłucznia kamiennego.

 

Dofinansowanie w wysokości 1 334 871,60 zł