Urząd Miasta i Gminy w Górze
Powróć do: UE

Budowa wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej przy ul. Dąbrówki oraz budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Chabrowej i Liliowej w m. Góra

 fundusze   

PROJEKT PN „BUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY UL. DĄBRÓWKI ORAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY UL. CHABROWEJ
I LILIOWEJ W M. GÓRA”
 
WSPÓŁFINANSOWANY JEST W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020
Oś priorytetowa nr 4 Środowisko i zasoby
Działanie nr 4.5 Bezpieczeństwo
Poddziałanie nr 4.5.1 Bezpieczeństwo – konkurs horyzontalny
Nr projektu: RPDS.04.05.01-02-0010/19

W ramach projektu planuje się przebudować istniejącą kanalizację deszczową wraz z budową nowych elementów sieci kanalizacji deszczowej.

Zakres projektu obejmuje:

- budowę wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej przy ul. Dąbrówki (przy garażach)

- budowę kanalizacji deszczowej ul. Dąbrówki (łącznik) – kosztorys inwestorski

- budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Chabrowej

- budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Liliowej –

Długość sieci wybudowanej:

- ul. Dąbrówki (łącznik) – 111,90 m,

- ul. Chabrowa – 110 m,

- ul. Liliowa 242 m,

Długość sieci przebudowanej: - ul. Dąbrówki (garaże) - 513,54 m

Łącznie 977,44 m

Celem projektu jest przeciwdziałanie powodziom, dbałość o zasoby wodne i zwiększenie możliwości ewidencjonowania wody. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi znacząca poprawa infrastruktury kanalizacji deszczowej, co pozytywnie wpłynie na zabezpieczenie miasta oraz mieszkańców przed negatywnymi skutkami niekorzystnych zjawisk pogodowych. Cel ten jest zgodny z celem osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Realizacja założonych celów nastąpi poprzez prowadzanie działań założonych w projekcie, których przeprowadzenie pozytywnie wpłynie na poniższe wskaźniki:

1. Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej

2. Długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej

3. Liczba miast, w których podjęto działania związane z zabezpieczeniem przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi.