Urząd Miasta i Gminy w Górze
Powróć do: KIEROWNICTWO URZĘDU

Burmistrz Góry

Irena Krzyszkiewicz

Burmistrz Góry


  Urząd Miasta i Gminy w Górze
 ul. Adama Mickiewicza 1 pok. 100
 tel. 65 544 36 03,
 fax. 65 543 26 58
 e-mail: burmistrz@gora.com.pl

 

Do kompetencji Burmistrza należy pełnienie funkcji:

 • organu wykonawczego gminy,
 • kierownika Urzędu,
 • zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 • zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) w jednoosobowych spółkach gminy,
 • organu administracji publicznej pierwszej instancji,
 • administratora danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie,
 • zapewnienie organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych,
 • Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Góra.

Zakres działania Burmistrza jako kierownika Urzędu obejmuje:

 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
 • określanie warunków pracy i płacy pracownikom Urzędu,
 • wykonywanie innych uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu, wynikających z kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych,
 • administrowanie funduszem świadczeń socjalnych,
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 • wydawanie aktów prawnych wewnętrznego urzędowania w formie zarządzeń,
 • zatwierdzanie planów działania i planów kontroli Urzędu.

Zakres działania Burmistrza jako organu administracji publicznej pierwszej instancji obejmuje:

 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • udzielanie upoważnień do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.
 • Do kompetencji Burmistrza należy ponadto:
 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentowanie gminy na zewnątrz,
 • prowadzenie bieżącej gospodarki finansowej gminy,
 • składanie, w ramach posiadanych upoważnień, oświadczeń woli w sprawach     związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
 • zapewnienie funkcjonowania w gminie kontroli zarządczej,
 • zapewnienie prowadzenia audytu wewnętrznego,
 • podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 • współdziałanie z Radą i jej komisjami,
 • uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych, których gmina jest członkiem,
 • współpraca z samorządem powiatowym i sąsiednimi gminami w celu rozwiązywania wspólnych problemów i obrony wspólnych interesów,
 • współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy i organizowanie okresowych zebrań sołtysów,
 • przyjmowanie interesantów w indywidualnych sprawach, w tym również w sprawach skarg i wniosków w czasie określonym w Regulaminie,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami ustaw i uchwał Rady.

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

 • Zastępcy Burmistrza,
 • Sekretarza,
 • Skarbnika,
 • Radców Prawnych,
 • Pełnomocnika ds. kontroli zarządczej,
 • Audytora Wewnętrznego.

Burmistrz, w ramach ustalonego podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu, koordynuje pracę i nadzoruje działalność:

 • Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji,
 • Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu,
 • Biura Zamówień Publicznych,
 • Biura Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej,
 • Pionu Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Urzędu Stanu Cywilnego.