Urząd Miasta i Gminy w Górze
Powróć do: UE

Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Piłsudskiego w m. Góra

Projekt nr  RPDS.06.03.01-02-0028/17

Tytuł projektu: Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Piłsudskiego w m. Góra

Projekt obejmuje wymianę nawierzchni jezdni, parkingów oraz chodników ul. Piłsudskiego, położonej w ścisłym centrum zespołu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków. Inwestycja zostanie zrealizowana na zdegradowanym obszarze, który został objęty procesem rewitalizacji oraz wynika z zapisów Programu Rewitalizacji dla Gminy Góra na lata 2016-2020. Roboty budowlane przewidują wymianę nawierzchni jezdni, parkingów oraz chodników ul. Piłsudskiego wykonaną z kostki granitowej oraz płyt granitowych, która ma nawiązywać to historycznego wyglądu zabytkowego obszaru. W projekcie przewidziane są również elementy wyposażenia technicznego dróg poprawiające bezpieczeństwo m.in. urządzenia odwadniające i odprowadzające wodę oraz obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu, takie jak przejścia dla pieszych oraz parkingi. Przeprowadzona inwestycja będzie uwzględniała potrzeby osób niepełnosprawnych. Odbiorcami projektu są mieszkańcy obszaru zdegradowanego, turyści, przedsiębiorcy oraz wszyscy mieszkańcy Gminy Góra.

Celem głównym projektu jest kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego obszaru centrum miasta Góra. Cel ten będzie realizowany poprzez działania rewitalizacyjne ul. Piłsudskiego. Przedmiotowa inwestycja jest elementem szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją zdegradowanego obszaru wyznaczonego w Gminnym Programie Rewitalizacji. Cel główny projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących celów szczegółowych:

- polepszenie warunków i jakości życia mieszkańców rewitalizowanego obszaru,

- poprawa wizerunku miasta w szczególności obszaru rewitalizowanego jako miejsca wykorzystującego potencjał historyczny i kulturowy,

- podniesienie estetyki przestrzeni zdegradowanego obszaru,

 - poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w rewitalizowanym obszarze.

Bezpośrednim efektem projektu będzie poprawa jakości i życia mieszkańców zdegradowanego obszaru oraz całej gminy Góra, którzy skorzystają z poprawy wizerunku oraz funkcjonalności wyremontowanej infrastruktury. Poprawa estetyki obszaru przyczyni się do zmiany postrzegania mieszkańców terenu zdegradowanego i będzie sprzyjać procesowi włączenia społecznego. Realizacja inwestycji sprawi, że obszar ten stanie się miejscem atrakcyjnym do życia i zamieszkania. Obszar projektu znajduje się w centrum zespołu urbanistycznego miasta, wpisanego do rejestru zabytków, o szczególnych walorach historycznych i kulturowych. Tym samym realizacja inwestycji poprawiająca wizerunek tego obszaru wpłynie na zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego tego miejsca oraz zwiększenie tożsamości lokalnej społeczności. Zwiększenie estetyki, a przez to zainteresowania obszarem przez mieszkańców i turystów, wpłynie na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Stanowić to będzie zachętę do otwierania oraz rozwoju na zrewitalizowanym obszarze punktów usługowych i handlowych przyczyniając się do spadku bezrobocia i poprawy sytuacji ekonomicznej mieszkańców.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 931.600,49 zł