Urząd Miasta i Gminy w Górze
Powróć do: UE

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Poznańskiej w m. Góra

Dnia 10.05.2021 r. Gmina Góra złożyła wniosek o dofinansowanie na zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Poznańskiej w m. Góra” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Dnia 25.01.2022 r. Gmina Góra otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania. 

Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach środków REACT-EU, czyli dodatkowych zasobów przeznaczonych przez Unię na wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności, w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych. Kontrakcja, finansowanie i rozliczanie projektu odbywać się będzie w ramach działania: Inwestycje przyczyniające się do ograniczania niskiej emisji.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze. Zakres projektu obejmuje:
- wymianę okien;
- ocieplenie dachu - poprzez docieplenie wełną mineralną (wraz w wymianą pokrycia dachowego)
- wymianę drzwi
- modernizację instalacji c.o. - montaż zaworów termostatycznych, systemu monitoringu i zarządzania energią cieplną
- modernizację oświetlenia na nowe typu LED
- montaż instalacji fotowoltaicznej
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku współczesnego
- dostawa i montaż wind schodowych.

Projekt zawiera komponent edukacyjny: przewiduje się instruktaż osób korzystających z budynku w ramach codziennych zajęć w zakresie zasad wietrzenia, używania zaworów termostatycznych czy zachowań w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej. Technologia wykonania poszczególnych elementów termomodernizacji została dostosowana do charakteru budynku (budynek zabytkowy) oraz zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną.

Zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji w roku 2022.

Całkowita wartość projektu: 3 463 011,56 zł,

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 184 637,72 zł

Wysokość dofinansowania: 2 706 942,07 zł

Projekt pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Poznańskiej w m. Góra” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 
Oś priorytetowa 12. React-EU
Działanie 12.2. Inwestycje przyczyniające się do ograniczenia niskiej emisji
Nr projektu: RPDS.12.02.00-02-0042/21