Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 23 kwietnia 2024
Imieniny: Jerzy, Wojciech
słonecznie
-1°C

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

BURMISTRZ  GÓRY

na podstawie  art. 14 i 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608 ze zm.)  w związku z uchwałą nr XLIV/420/22 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Góra na lata 2022 -2023.

o g ł a s z a

otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych.

I.    Rodzaj zadania:

Zadanie według Narodowego Programu Zdrowia, cel operacyjny: Profilaktyka uzależnień, zadanie  - „Prowadzenie zajęć profilaktycznych z profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży polegających na zagospodarowaniu czasu wolnego w ramach świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych i zorganizowaniu pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych przeciwdziałając patologii i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych”.

II.   Cele realizacji zadania publicznego:
1) przeciwdziałanie patologii, alkoholizmowi, narkomanii  i przemocy wśród zaniedbanych dzieci oraz młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu wsi poprzez zagospodarowanie czasu wolnego,
2) wzbudzenie w dzieciach zaniedbanych zamieszkujących obszar wiejski poczucia godności, własnej wartości, możliwości rozwoju własnych talentów i kultury zachowań oraz form rozwoju osobistego i społecznego,
3) organizowanie różnych form nauki, rekreacji i sportu z jednoczesnym prowadzeniem profilaktyki uzależnień.

III.    Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadania:
Na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu w gminie Góra przeznaczono kwotę: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

IV.    Termin i warunki realizacji zadania:
1) termin realizacji zadania : 1 kwietnia  –  31 grudnia 2023 rok
2) miejsce realizacji zadania –  Gmina Góra – teren wiejski,
3) pomieszczenie do realizacji zadania,
4) własna kadra do realizacji zadania posiadająca odpowiednie przeszkolenie,
5)  warunki realizacji zadania w ramach realizacji w obszarze profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia:
a) realizacja programów i działań profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy,
b) działania opiekuńcze i wychowawcze, współpraca z rodziną dziecka,
c) zajęcia będą odbywać się w godzinach pozalekcyjnych, 
d) pomoc w nauce oraz problemach i trudnościach szkolnych, 
e) zajęcia mogą być realizowane przy zastosowaniu różnych form i metod pracy z dziećmi i   młodzieżą z zakresu profilaktyki uzależnień w tym: zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia  muzyczne, konkursy, gry i zabawy ogólnorozwojowe, turnieje, wycieczki itp.,
f) edukacja ogólna dotycząca kształtowania mechanizmów obronnych i postaw wobec trudnej rzeczywistości i przemocy,
g) promocja prozdrowotna, społeczna, edukacyjna i wychowawcza wartości młodych ludzi,
h) zajęcia prowadzone będą zgodnie z przygotowanym przez oferenta programem, harmonogramem i sposobem realizacji,
i) w ramach realizacji działań dopuszcza się zakupy materiałów koniecznych do realizacji programu.

V.    Oferta podmiotu
1) Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania woli w imieniu oferenta.
2) Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień, dokumentów.
3) Uczestnicy konkursu składają oferty na formularzach - załącznik nr 1.
4) Do oferty należy dołączyć:
a)  kserokopię polisy ubezpieczenia OC prowadzonej działalności,
b)  aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących,
c) oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych,
d) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę 
o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)  oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym,
f) oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł,
g) zobowiązanie organizatora do sprawdzenia zgodnie z art. 21  ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na  tle seksualnym ( Dz. U z 2023 r. poz. 31), czy dane  zatrudnianej osoby są zamieszczane w rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym (RSPTS),
h) oświadczenie zgodne z formularzem, który stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

5) oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zapieczętowanych kopertach 
z dopiskiem „Konkurs na dotację w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Góra na lata 2022-2023 - prowadzenie zajęć profilaktycznych” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.03.2023 r. do godz.1400 w  sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Górze  (pokój 101, piętro I), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra z dopiskiem jak wyżej – liczy się data wpływu ofert do UMiG.

VI.    Zasady, termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1.    Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Góry do opiniowania ofert.
2.    Wymogi formalne składanych ofert obejmują następujące elementy:
- złożenie oferty przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie,
- złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszonym konkursie ofert,
- złożenie oferty na wymaganym wzorze,
- czy oferta zawiera prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniem konkursu,
- czy oferta jest podpisana wraz z załącznikami przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione,
- czy oferta zawiera termin realizacji zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie,
- czy w ofercie wypełnione są prawidłowo wszystkie pola i rubryki.

3.    Weryfikacja merytoryczna oferty dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących kryteriów:
–  koncepcja zajęć profilaktycznych z uwzględnieniem ilości uczestników i miejsca prowadzenia  zajęć -20 pkt,
–  doświadczenie realizatorów w prowadzeniu świetlic (osoby do tego przygotowane) - 20 pkt,
–  atrakcyjność / innowacyjność /dostosowanie do zadania oferty – 20 pkt,
–  budżet projektu ( w tym inne źródła finansowania i wysokość wkładu własnego) – 30 pkt,
–  planowany przez podmiot składający ofertę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków – 10 pkt.

4.    Minimalna wymagana liczba punktów uprawniających do otrzymania dotacji wynosi 55 pkt.

5.    Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy na konkurs wpłynie jedna oferta.

6.    Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Góry po zapoznaniu się z opinią Komisji

 Konkursowej do dnia 10 marca 2023 r. Decyzja będzie ostateczna.

7. Dotacja: 

a)       warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i przekazania dotacji, jest złożenie w terminie do 7 dni po ogłoszeniu wyników konkursu jeśli zajdzie taka konieczność, zaktualizowanego harmonogramu lub kalkulacji przewidywanych kosztów zadania,

b)      decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, nie podlega zaskarżeniu i jest ostateczna,

c)       warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

d)      podmiot, któremu udzielono dotacji na realizacje zadania publicznego, jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków,

e)       dotacja zostanie przekazana oferentowi, który wygra w konkursie, na rachunek bankowy, w transzach określonych w umowie.

8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje Umowa zawarta pomiędzy  Burmistrzem  Góry a Oferentem. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący Stroną umowy, chyba że umowa zezwala ma wykonanie części zadania innym podmiotom w formie podzlecenia.

9. Kalkulacja ceny musi obejmować wszelkie koszty związane z organizacją zajęć, np. koszty administracyjne, koszty wynajmu pomieszczeń itp.

10. Kalkulacja ceny musi uwzględniać minimalny poziom współfinansowania przez podmiot składający ofertę; poziom współfinansowania nie może być niższy niż 10% wnioskowanej dotacji (uwzględniając wszystkie koszty merytoryczne oraz koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne).

11. Burmistrz Góry  może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacznie odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności, podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

12. Zastrzeżenia:

a)       złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji we wnioskowanej w ofercie wysokości.

b)      Gmina Góra zastrzega sobie prawo zmiany wysokości przyznanej dotacji w przypadku zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania przez Radę Miejską Góry.

13. Unieważnienie konkursu może nastąpić wówczas, gdy
a)       nie zostanie złożona żadna oferta:
b)      żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu

14. Oferenci zostaną poinformowani pisemnie o wynikach konkursu do dnia 17 marca 2022 r.

VII.  Wszelkie informacje na temat konkursu oraz formularze ofert  uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1,  56-200 Góra, pokój nr 7 (parter),  e-mail: placzek@gora.com.pl., tel. 65-544 36 32   lub  665 012 145.

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 2 do ogłoszenia
Format: docx, 14.65 kB
formularz_oferty załącznik nr 1 do ogł
Format: docx, 61.25 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.